TestySW.cz

Testování SW a tvorba dokumentace k SW

 

Chcete nalézt a odstranit případné chyby?
Chcete zajistit kvalitu?
Chcete ověřit, že jsou uspokojeny požadavky zákazníka?
Chcete získat jiný pohled na SW a eliminovat „provozní slepotu“?
Chcete mít uživatelsky přívětivý SW fungující v různých prostředích?
Chcete získat návrh alternativního řešení?
Chcete zvýšit jistotu bezproblémovosti vyvíjeného SW?
Nechcete poškodit své jméno chybným řešením?
Chcete být proaktivní a ušetřit sobě i zákazníkovi?
Chcete podpořit proklientský přístup k zákazníkovi?
TESTUJTE a DOKUMENTUJTE !!!TESTOVÁNÍ SW

Nabízíme manuální testování SW (aplikací) z pohledu zákazníka (uživatele). Specifikace nabízených typů testů SW realizovaných uvedeným způsobem je popsána níže (viz. „Nabídka typů testů SW“).

Testování SW = odhalování chyb a nedostatků v programech (hledání určitých informací o produktu jeho zkoumáním na základě testovacího scénáře nebo i bez něj). Součástí testování může být ověřování zda, ovládání SW je snadné a intuitivní, a v případě potřeby i návrhy změn / řešení.
Testování SW = nedílná součást vývoje SW.
Testování SW slouží vývojovým týmům i zákazníkům.

Obecný postup testování SW: identifikace, kde je chyba, kdy a proč k ní dochází, a po provedení opravy SW znovu otestovat, včetně prověření, zda opravou nebyly generovány nové chyby.

Proč testovat?

Testování SW snižuje náklady na vývoj, implementaci i provoz SW. Odstranění chyb a nedostatků nalezených v průběhu vývoje tzn. před předáním zákazníkovi je časově, organizačně i finančně výrazně výhodnější než opravy a následné prověření (otestování nejen provedené opravy, ale i to, zda opravou nebyly zavedeny nové chyby) u zákazníka.
Vývojáři SW, kteří netestují, riskují svou reputaci - odbornou profesionální pověst, ztrátu zákazníků, finanční ztráty, v některých případech i ztráty zdraví a životů, apod.

Testováním SW nelze zajistit naprostou bezchybnost SW, neboť není možné nasimulovat všechny situace, vstupní hodnoty, SW/HW prostředí, apod.Nabídka testovaných SW (aplikací):

 • webové
 • desktopové

Nabídka typů testů SW:
(realizované testy jsou vždy kombinací několika níže uvedených typů)

 • Manuální testy – jedná se o testy prováděné přímo testerem podle předem připraveného scénáře / testovacích případů (Test Case). Tento způsob testování je nenahraditelný, neboť testovací skripty (automatizované testování) nejsou vždy dostatečné, protože zpravidla nesimulují skutečného uživatele.
 • Exploratory testy (průzkumné testování) – jedná se o testy prováděné přímo testerem, ale na rozdíl od manuálních testů se neprovádějí podle předem připraveného scénáře / testovacího případu (Test Case). Záměrem těchto testů je prozkoumat, jak se testovaný SW chová (zjistit jeho vlastnosti a funkce).
 • Regresní testy – ověření, že již dříve vyvinutý a otestovaný SW funguje stejným způsobem i po jeho změně (oprava, vylepšení, úprava konfigurace, apod.) nebo propojení s jiným SW
 • Systémové testy – jedná se o nejvyšší úroveň testování SW prováděného ve vývojovém prostředí. Cílem testování je ověření, zda SW jako celek funguje dle požadavků a očekávání.
 • Pozitivní testy  – hledání úspěchu (tzn. požadované reakce nastanou)
 • Negativní testy – hledání neúspěchu (tzn. nechtěné reakce nenastanou)
 • Kombinované testy (pozitivní i negativní)
 • Black Box testy - tester nezná kód testovaného SW (SW je považován za „černou skříňku“). Cílem testů je zjistit, jak SW reaguje (pro konkrétní vstupy jsou sledovány výstupy).
 • Testy funkčnosti – ověření, že funkce SW se chovají správně, tzn. dle funkčních specifikací
 • Testy kompatibilita – ověření bezproblémové kombinace s jiným SW nebo HW
 • Testy uživatelské přívětivosti – ověření, zda je SW uživatelsky přívětivý (user-friendly) a zda se s ním dobře pracuje
 • Testy spolehlivosti – ověření, zda se SW chová stejně i po výpadku nebo chybě, a zda tyto stavy umí detekovat a hlásit
 • Testy přenositelnosti – ověření bezproblémové funkčnosti SW i na jiném OS, s jiným browserem nebo HW
 • Verifikační testy - ověření shody SW s jeho specifikací (zjištění, zda SW funguje správně, zda to dělá správně, tzn. zda správně počítá, zobrazuje, apod.)
  Pozn. Validační testy (potvrzení vhodnosti nebo způsobilosti SW pro jeho provozní účel, tzn. zjištění, zda je  vytvářen správný produkt, zda je v souladu s požadavky zákazníka) jsou realizovány pouze po důkladném seznámení se zákazníkem, jeho potřebami a zamýšleným účelem testovaného SW.

Nabídka období testování:

 • jako součást vývoje SW (tzn. realizace v průběhu vývoje SW – testování součástí, modulů, oprav, rekonfigurací, apod.)
 • v závěru vývoje SW a před jeho předáváním zákazníkovi, který si vývoj objednal (předakceptační testy celého systému)Dokumentace (reporting výsledků testů):

O provádění testů jsou vedeny záznamy, jejichž struktura a obsah je definován dohodou zadavatele a zhotovitele. Jejich podstatnou částí může být např. Test Case nebo jednodušší textová popisná forma.

Struktura Test Case (testovacího případu):

 • Identifikátor (jedinečný identifikátor testovacího případu)
 • Název (pojmenování testovacího případu)
 • Účel (vysvětlení k čemu testovací případ slouží)
 • Podmínky (data, SW, HW a další parametry testovacího prostředí, podstatné pro provedení testovacího případu)
 • Postup (specifikace kroků definujících postup provedení testovacího případu, podklad pro opakovatelné provedení testovacího případu)
 • Očekávané výsledky (informace podle kterých lze určit, zda testovací případ proběhl úspěšně, tzn. informace, co se má resp. nemá stát)
 • Datum (datum realizace testu)
 • Výsledek testu (informace, zda testováním zjištěné je v souladu s očekávaným)
 • Poznámka

 TVORBA DOKUMENTACE K SW (APLIKACÍM / SYSTÉMŮM)

Nabízíme tvorbu a údržbu uživatelské dokumentace k SW (uživatelské příručky příp. i další typy).

Uživatelská dokumentace (příručka):

- obsah:

 • popis uživatelského rozhraní (základní objekty, ovládací prvky, jejich význam, způsob použití, apod.)
 • popis uživatelských postupů (základní postupy, které provádí uživatel za účelem dosažení požadovaného cíle)

- důvody tvorby:

 • snížení nákladů na implementaci i provoz (rychlost a jednoduchost zaškolení, nižší nároky na přímou podporu uživatelů, apod.)
 • usnadnění zastupitelnosti zákazníkových uživatelů SW
 • efektivnější používání SW (využívání portfolia služeb nabízených SW, snížení tvorby chyb uživateli, usnadnění řešení problematických situací, apod.)

- formáty:

 • *.pdf
 • *.doc / *.docx

Vlastnosti formátů: členění do kapitol, navigace pomocí záložek, hypertextové odkazy, obrázky, možnost tisku jako standardního manuálu, zamykání dokumentu proti editaci, kopírování, apod.

 NABÍDKA OSTATNÍCH SLUŽEB

 • skenování a tvorba elektronických archivů
 • příprava a realizace projektů IT
 • poskytování podpory IT
 • poradenství a konzultace 
Použité zkratky:

 • SW = software
 • HW = hardware
 • IT = informační technologie 

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky
Osobní údaje

 Další projekty:         DATAREALITY.cz         SKENOVNA.cz